Wednesday, November 18, 2015

Thanksgiving Break hours

Nicholson Library:
Fri., Nov. 20: 7:30 am- 5:00pm
Sat. - Sun., Nov. 21-22: Library Closed
Mon.-Tues., Nov. 23-24:8:00 am-5:00 pm
Wed., Nov. 25: Closed @ noon
Thur.-Sat., Nov.26-28:Library Closed
Sun., Nov. 29:  6:00 pm - 1:00 am

Portland Campus Library
Fri. Nov. 20: 8:00 am - 5:00pm

Sat. Nov. 21-Sun. Nov. 22: Library Closed
Mon., Nov. 23 & Tues., Nov. 24: 8:00 am - 4:30 pm
Wed., Nov. 25 - Sun., Nov. 29: Library closed


Monday, November 30: Fall Semester Hours resume
Clicky Web Analytics